Alle Kurse
Besuchshund
Dummy
Mantrailing
Mantrailing_TG
Kursnummer
Kursbezeichnung
Kursform
Kursbeginn
Kursende
Preis
Details
Anmeldung
B/K2/2023
Besuchshunde Malteser I
fester Kurs
14.03.2023
28.10.2023
0.00 €
Info Malteser Hilfsdienst Bingen
B/K1/2023
Besuchshund Malteser Hufü
fester Kurs
30.09.2023
09.12.2023
100.00 €
Info: Malteser Hilfsdienst Bingen
D/K20/2023
Apportieren Familienhunde A2
fester Kurs
04.11.2023
06.01.2024
81.25 €
ausgebucht
M/K1/2024
Mantrailingkurs Fortgeschrittene
fester Kurs
26.01.2024
23.02.2024
100.00 €
ausgebucht
B/K2/2024
Besuchshund Malteser Hufü
fester Kurs
27.01.2024
11.05.2024
100.00 €
Info: Malteser Hilfsdienst
D/K1/2024
Dummykurs Fortgeschrittene
fester Kurs
03.02.2024
23.03.2024
102.00 €
ausgebucht
D/K2/2024
Apportieren Familienhunde A2
fester Kurs
03.02.2024
23.03.2024
102.00 €
ausgebucht
D/K3/2024
Apportieren Familienhunde A1
fester Kurs
04.02.2024
24.03.2024
102.00 €
ausgebucht
D/K4/2024
Apportieren Familienhunde A2
fester Kurs
04.02.2024
24.03.2024
102.00 €
ausgebucht
D/K5/2024
Dummykurs jagdlich motivierte Hunde A2
fester Kurs
04.02.2024
24.03.2024
102.00 €
M/TG2_C/2024
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
16.02.2024
16.02.2024
25.00 €
B/K1/2024
Besuchshunde Malteser I
fester Kurs
17.02.2024
11.05.2024
0.00 €
Info: Malteser Hilfsdienst Bingen
M/TG3_A/2024
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
28.02.2024
28.02.2024
25.00 €
M/TG5_C/2024
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
01.03.2024
01.03.2024
25.00 €
M/TG6_A/2024
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
06.03.2024
06.03.2024
25.00 €
M/TG6_C/2024
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
08.03.2024
08.03.2024
25.00 €
ausgebucht
M/TG4_A/2024
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
13.03.2024
13.03.2024
25.00 €
M/TG7_C/2024
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
15.03.2024
15.03.2024
25.00 €
M/TG8_C/2024
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
15.03.2024
15.03.2024
25.00 €
M/TG5_A/2024
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
20.03.2024
20.03.2024
25.00 €
M/TG9_C/2024
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
22.03.2024
22.03.2024
25.00 €
ausgebucht
M/K3/2024
Mantrailing Workshop Anfänger
fester Kurs
31.03.2024
31.03.2024
125.00 €
M/TG7_A/2024
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
10.04.2024
10.04.2024
25.00 €
M/TG8_A/2024
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
17.04.2024
17.04.2024
25.00 €
M/K2/2024
Mantrailingkurs Fortgeschrittene
fester Kurs
19.04.2024
10.05.2024
100.00 €
ausgebucht
D/K6/2024
Dummykurs Fortgeschrittene
fester Kurs
20.04.2024
15.06.2024
119.00 €
D/K7/2024
Apportieren Familienhunde A2
fester Kurs
20.04.2024
15.06.2024
119.00 €
ausgebucht
D/K8/2024
Apportieren Familienhunde Basiskurs
fester Kurs
21.04.2024
12.05.2024
68.00 €
D/K9/2024
Apportieren Familienhunde A2
fester Kurs
21.04.2024
16.06.2024
119.00 €
D/K10/2024
Dummykurs jagdlich motivierte Hunde A2
fester Kurs
21.04.2024
16.06.2024
119.00 €
M/TG9_A/2024
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
15.05.2024
15.05.2024
25.00 €
M/TG10_A/2024
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
29.05.2024
29.05.2024
25.00 €
D/K13/2024
Apportieren Familienhunde A1
fester Kurs
02.06.2024
16.06.2024
55.00 €
M/TG11_A/2024
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
05.06.2024
05.06.2024
25.00 €
M/TG13_A/2024
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
07.06.2024
07.06.2024
25.00 €
M/TG14_A/2024
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
14.06.2024
14.06.2024
25.00 €
M/TG12_A/2024
Trainingsgruppe Mantrailing
fester Kurs
19.06.2024
19.06.2024
25.00 €